Πολιτική Ποιότητας

Η απαρέγκλιτη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας, η κατασκευή έργων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της (συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση) αποτελούν τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Προς τη διασφάλιση των παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

με πεδίο εφαρμογής: ΑΝΑΛΗΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Για όλα τα Συστήματα Διαχείρισης τα οποία εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες μας, τίθενται και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωσης των επιδόσεων σε σχέση με το περιβάλλον και την ποιότητα των υπηρεσιών και έργων της εταιρείας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και να προχωρά σε οποιαδήποτε ενέργεια μόνο αν μέσω αυτής προάγεται η ποιότητα και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύνολο του προσωπικού αναγνωρίζει την κρισιμότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωσή του.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται περιοδικά, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητά της.

Γενικός Διευθυντής
Χρήστος Τσαλιγόπουλος